ระบบ e-Learning สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

   1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
   2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง การนำเสนอเนื้อหาเป็นไปในลักษณะของบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
   3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ แก้ปัญหาทรัพยากรการศึกษาที่มีอยู่จำกัดและเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล   ซึ่งทำให้การค้นคว้าสะดวก รวดเร็ว
   4. เพื่อลดและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเรียนรู้ในระยะยาวและด้านบุคลากร
   5. เพื่อพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน